bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Druki, zaświadczenia, wnioski

Zgłoszenia na badania / terapię

 1. Zgłoszenie na badanie
 2. Zgłoszenia dziecka na terapię EEG Biofeedback
 3. Zgłoszenie dziecka na diagnozę i terapię integracji sensorycznej
 4. Zgłoszenie dziecka na inną formę terapii
 5. Zgłoszenie na warsztaty dla rodziców
 6. Zgłoszenie dziecka na diagnozę i terapię sensomotoryki

Wnioski o wydanie orzeczenia / opinni

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia /  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 2. Wniosek o wydanie opinii psychologicznej na potrzeby lekarza

Arkusze obserwacyjne

 1. Arkusz obserwacyjny ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 2. Arkusz obserwacyjny ucznia zgłoszonego na badania do PPP (dla kl. I-III)
 3. Arkusz obserwacyjny ucznia zgłoszonego na badania z powodu uogólnionych trudności w nauce do PPP
 4. Arkusz obserwacyjny dziecka w wieku przedszkolnym zgłoszonego na badania do PPP

Zaświadczenia lekarskie

 1. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA UCZNIA ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 2. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia ucznia ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia dziecka, którego rodzice ubiegają się o wydanie opinii o  potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 4. ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA UCZNIA ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych
 5. ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 6. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE LEKARZA MEDYCYNY PRACY dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w przypadku ubiegania się rodziców/pełnoletniego ucznia o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Dokumentacja składana przy wszczęciu postępowania w celu wydania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

 1. Wniosek o wydanie opinii - zindywidualizowana ścieżka kształcenia
 2. Zaświadczenie lekarskie do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 3. Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem – o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia
 4. Arkusz do oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi

Placówki

 1. Formularz zgłoszenia dla placówki
 2. Wniosek Dyrektora o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r.
 3. Zgoda na badania przesiewoweOpublikował: Adrian Ćwiklak
Publikacja dnia: 21.06.2021
Podpisał: Adrian Ćwiklak
Dokument z dnia: 04.03.2015
Dokument oglądany razy: 14 916