Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zasady wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się

Propozycja związana z  zasadami wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami wydawania przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne opinii o specyficznych trudnościach
w uczeniu się (na podstawie § 2 ust. 3, § 3 ust. 1, § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2572 oraz z 2024 r. poz. 438),
a także na podstawie § 4. ust. 1  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 lutego 2013 r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499),  opinia taka powinna być wydawana na etapie szkoły podstawowej. Możliwe jest wydanie tego typu opinii również na etapie szkoły ponadpodstawowej (wyjaśnienie poniżej)

  1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
  2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania
    z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia
    z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi szkoły ponadpodstawowej.
  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
    i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

 

Proponujemy – do ewentualnego wykorzystania – wzory druków - do pobrania na stronie:

Czas udostępnienia: 2024-05-16
Pokaż metadane