Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zasady wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się

Propozycja związana z nowymi zasadami wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami wydawania przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz.U. z 2017r. poz. 1651) opinia taka powinna być wydawana na etapie szkoły podstawowej (po ukończeniu klasy III, a przed ukończeniem szkoły podstawowej).

W uzasadnionych przypadkach przepisy rozporządzenia dają możliwość wydania opinii uczniowi po ukończeniu szkoły podstawowej - w sytuacji, kiedy niemożliwe będzie przeprowadzenie diagnozy we wskazanym terminie (np. uczeń chodził do szkoły podstawowej za granicą, wrócił do Polski i uczęszcza do gimnazjum, nie posiada opinii w sprawie specyficznych trudności, a nauczyciele i rodzice widzą potrzebę specjalistycznej diagnozy w tym zakresie) lub gdy pojawią się inne, niezależne od ucznia okoliczności, uzasadniające wydanie tej opinii. W takim przypadku opinia poradni o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi później, na wniosek nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego z nim zajęcia w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo samego ucznia, jeśli jest on pełnoletni. Wniosek w tej sprawie mogą złożyć również rodzice albo pełnoletni uczeń.

Wniosek wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora szkoły, który - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej - przekazuje go, wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej, do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców lub pełnoletniego ucznia.

Proponujemy – do ewentualnego wykorzystania – wzory druków - do pobrania na stronie:

Czas udostępnienia: 2021-10-31
Pokaż metadane