Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni

W poradni powoływane są Zespoły Orzekające, które wydają:

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ( dzieciom/uczniom wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy) ze względu na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych/zespołowych ( dzieciom/uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim),

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ( dzieciom, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola),

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania ( uczniom, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły),

-  opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ( dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole).

 

Zespoły wydają  orzeczenia i opinie na wniosek  rodzica dziecka/ucznia lub na wniosek pełnoletniego ucznia.

Wnioski przyjmowane są w poniedziałki w godz. 14-17 oraz w piątki w godz. 9-12 ( sala A13, parter).

 

Czas udostępnienia: 2024-05-22
Pokaż metadane