Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

 1. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizuje się dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
 2. Zespoły Orzekające Poradni wydają orzeczenie na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 4. Jeżeli z treści o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 5. Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
  • o wynikach badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,
  • zgodę na przekazanie informacji dotyczących diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i stanu zdrowia dziecka,
  • zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia,
 6. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
 7. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

W terminie 7 dniu po posiedzeniu Zespołu Orzekającego opinię w jednym egzemplarzu przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku. Opinia może być również przekazana wnioskodawcy, za pokwitowaniem w poradni.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949).

Czas udostępnienia: 2021-10-31
Pokaż metadane