Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Procedura ubiegania sie o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiazkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

 

1.Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia.

2.Do wniosku dołącza się zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu lekarz określa:

- przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,

-rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. 

W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia.

3.Wnioskodawca zostaje poinformowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć w nim udział i przedstawić swoje stanowisko.

4.Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania/ orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

5.W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

6. Orzeczenie przekazuje się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia.

7.Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie/opinię, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

Czas udostępnienia: 2024-05-22
Pokaż metadane