Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Procedura ubiegania się o wydanie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

1.Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia/opinii.

2.Do wniosku dołącza się dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczna dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.

3.Wnioskodawca zostaje poinformowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć w nim udział i przedstawić swoje stanowisko.

4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych/opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii lub od dnia uzupełnia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka/ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego orzeczenie/opinia może być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

5.W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

6. Orzeczenie/opinię przekazuje się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia/opinii.

7.Od orzeczenia/opinii wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie/opinię, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Czas udostępnienia: 2024-05-22
Pokaż metadane