Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

  1. Zespół Orzekający Poradni wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
  2. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
  3. Jeżeli z treści o wydanie opinii wynika, że nie dotyczy on opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
  4. Zespół Orzekający Poradni wydaje opinię na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
  5. Do wniosku o wydanie opinii, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia, wyniki obserwacji, badań psychologicznych i lekarskich.
  6. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania opinii.
  7. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

W terminie 7 dniu po posiedzeniu Zespołu Orzekającego opinię w jednym egzemplarzu przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku. Opinia może być również przekazana wnioskodawcy, za pokwitowaniem w poradni.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949).

Czas udostępnienia: 2021-10-31
Pokaż metadane