Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-08-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Skrzypczak-Piotrowska, rs-p@poradnia-ostrow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 736 51 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Królowej Jadwigi 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się z przodu budynku. Sekretariat znajduje się po lewej stronie wchodząc wejściem.

Wejście posiada podjazd dla niepełnosprawnych

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie wchodząc wejściem.

W budynku na parterze znajduje się pokój do przeprowadzania diagnozy osób niepełnosprawnych ruchowo

W Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej dostępni są surdopedagog oraz tyflopedagog.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Godziny dostępności pracowników pedagogicznych w roku szkolnym 2022/2023 

 1. Ambroży Iwona piątek godz. 14-15
 2. Andruszkiewicz Karolina czwartek godz. 11-12
 3. Baraniak Barbara poniedziałek godz. 14-15
 4. Bochniak Magdalena piątek godz. 10-11
 5. Cicha Natalia piątek godz. 11-12
 6. Ciechowska-Kowalczyk piątek godz. 11-12
 7. Dudkowiak Monika środa godz. 11-12
 8. Kaźmierczak Izabela środa godz.13-14
 9. Kozłowska Joanna środa godz. 14-15
 10. Kuświk Beata poniedziałek godz. 15-16
 11. Lenczewska Iwona wtorek godz. 11-12
 12. Miszkin Violetta wtorek godz.11-12
 13. Miszkin-Kukułka Martyna poniedziałek 14-15
 14. Mrula Beata środa godz. 14-15
 15. Nowak Danuta piątek godz. 10-11
 16. Rowińska-Pietrakowska Marta wtorek godz. 12-13
 17. Skrzypczak-Piotrowska Renata piątek godz. 12-13
 18. Wabińska Marta piątek godz. 10-11
 19. Wardeńska Katarzyna poniedziałek godz. 13-14
Czas udostępnienia: 2021-10-31
Pokaż metadane