bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Ochrona Danych Osobowych

Korzystanie ze strony internetowej Poradni jest możliwe bez podawania danych osobowych.
Serwis używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia oznacza zgodę na to.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, reprezentowana przez Dyrektora, zwana dalej administratorem z siedzibą przy
  ul. Królowej Jadwigi 1,
  63-400 Ostrów Wielkopolski
  tel. /fax 62 736 51 39
  e-mail: sekretariat@poradnia-ostrow.pl
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych u administratora:
  Królowej Jadwigi 1,
  63-400 Ostrów Wielkopolski
  tel. /fax 62 736 51 39
  e-mail: sekretariat@poradnia-ostrow.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
   W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa lub zawarcie umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych ma charakter dobrowolny.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w granicach określonych prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa określającymi zasady przechowywania dokumentacji, m.in.: rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, innych przepisach prawa lub regulaminach administratora.
 11. Poradnia stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.Opublikował: Adrian Ćwiklak
Publikacja dnia: 25.09.2018
Podpisał: Violetta Miszkin
Dokument z dnia: 25.09.2018
Dokument oglądany razy: 975