Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Procedura zgłaszania dzieci na badania do poradni

1. Dokumentacja niezbędna do zgłoszenia dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne:

  • Pisemny wniosek rodzica lub prawnych opiekunów-dostępny w sekretariacie poradni, szkole lub stronie internetowej.
  • W przypadku osób pełnoletnich wniosek wypełnia osoba ubiegająca się o badanie.
  • Arkusz obserwacyjny ucznia wypełniony przez szkołę lub przedszkole (druk do pobrania w poradni, szkole, stronie internetowej poradni).
  • Dokumentacja wcześniejszych badań psychologiczno-pedagogicznych (w przypadku badań w innej poradni).
  • Dokumentacja lekarska w przypadku dzieci chorych.

2. Na badanie niezależnie od wieku uczeń zgłasza się z rodzicem.

3. Pełne badania psychologiczno-pedagogiczne trwają ok. 6 godzin.

4. W dniu badania uczeń powinien przynieść:

  • Przynajmniej 3 zeszyty przedmiotowe - bieżące i z poprzednich lat nauki.
  • Dyktando lub pracę klasową.
  • W przypadku zgłoszeń na badanie pod kątem zaburzeń dyslektycznych dokumentację prowadzonych ćwiczeń w pisaniu (obowiązkowo przy badaniu kontrolnym przed sprawdzianem lub egzaminem).

5. W celu zgłoszenia dziecka na konsultację logopedyczną, rodzic składa w sekretariacie poradni pisemny wniosek.

6. Niemożność przybycia dziecka na badanie w wyznaczonym terminie w uzasadnionym przypadku, należy zgłosić jak najwcześniej w sekretariacie poradni.

7. W przypadku wcześniejszych badań dziecka w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w innych miastach, prosimy o złożenie w w/w poradniach wniosku z prośbą o przekazanie całej dokumentacji do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wlkp.


Diagnozę przeprowadza się w Poradni w następujących zakresach:

- Psychologicznym – ocena poziomu rozwoju funkcji intelektualnych, orientacyjnych i wykonawczych (percepcyjno – motorycznych) jak: percepcja wzrokowa, słuchowa, motoryka, lateralizacja oraz koordynacja tych funkcji, ocena stanu psychicznego dziecka, procesów motywacyjno – emocjonalnych.
- Pedagogicznym – ocena poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych, rodzaju i specyfikacji trudności w uczeniu się, umiejętności czytania i pisania
- Logopedycznym – ocena poziomu rozwoju mowy, określenie nieprawidłowości ich przyczyn i odpowiednich metod terapeutycznych.

 

Badania psychologiczno-pedagogiczne są bezpłatne i dobrowolne.

Czas udostępnienia: 2021-10-31
Pokaż metadane