bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 06.12.2016 z powodu:
Błędne miejsce ogłoszenia

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy

 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ogłasza
nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Główny Księgowy
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Królowej Jadwigi 1


1) Określenie stanowiska urzędniczego:
a) Główny Księgowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
b) stanowisko samodzielne,
c) wymiar czasu pracy: pół etatu,
d) rodzaj umowy: umowa o pracę.
2) Niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
e) spełnienie jednego z poniższych warunków:
i) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,
ii) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
iii) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
iv) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
f) nieposzlakowana opinia.
3) Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) znajomość programów finansowo-księgowych,
c) znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,
d) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
e) znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację różnych programów,
f) biegła obsługa programów księgowych: Radix, programów bankowych, Płatnik i programów Microsoft Office,
g) rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.
4) Zakres wykonywanych zadań:
a) Zadanie główne – zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.):
i) prowadzenie ksiąg rachunkowych poradni na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez Dyrektora Poradni,
ii) dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym poradni
iii) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych poradni,
iv) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bankowych poradni wydanych przez Dyrektora Poradni
b) odpowiedzialność pracownika
i) przestrzeganie i stosowanie przepisów, instrukcji i aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów, w tym zwłaszcza za rzetelne i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami,
ii) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem rocznych planów finansowych poradni,
iii) terminowe, prawidłowe i rzetelne wykonywanie dokumentacji księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej.
5) Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) List motywacyjny,
c) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i staż pracy,
d) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e) Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
f) Oświadczenie o niekaraniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego),
g) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku Głównego Księgowego.
h) Wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w ofercie pracy powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2006r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 902)
6) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem
Nabór na stanowisko głównego księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
należy składać osobiście do 20 grudnia 2016r.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Królowej Jadwigi 1.
7) Informacja o przebiegu naboru:
a) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
b) Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych
c) Oferty, które wpłyną do sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej po określonym terminie, nie będą rozpatrywane,
d) Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dziale „ogłoszenia” oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Poradni.
e) Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
f) Informacje o wyniku naboru będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dziale „ogłoszenia” oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Poradni.Opublikował: Adrian Ćwiklak
Publikacja dnia: 06.12.2016
Podpisał: Violeta Miszkin
Dokument z dnia: 06.12.2016
Dokument oglądany razy: 805
Wersja do druku