Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

 1. Zespoły Orzekające Poradni wydają na wniosek rodziców/opiekunów prawnych orzeczenia:
  • o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, 
  • o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 1. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 2. Jeżeli z treści wniosku wydania orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 3. Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia, wyniki obserwacji, badań psychologicznych i lekarskich
  • w przypadku wyników badań psychologicznych i pedagogicznych z tut. poradni wystarczy podać numer opinii lub datę badania; jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka/ucznia zawierające:
   • rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów  drowotnych (ICD-10), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają  częszczanie do przedszkola lub szkoły (§ 6 ust. 5 rozp.),
   • stwierdzenie, czy stan zdrowia znacznie utrudnia, czy uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola;
   • określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły (nie mniej niż 30 dni),
   • w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe konieczne jest   zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy (§ 6 ust.6 rozp.).
 1. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
 2. Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych, informując o tym wnioskodawcę.
 3. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

W terminie 7 dniu po posiedzeniu Zespołu Orzekającego opinię w jednym egzemplarzu przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku. Opinia może być również przekazana wnioskodawcy, za pokwitowaniem w poradni.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949).

Czas udostępnienia: 2021-10-31
Pokaż metadane